RAPORT de PERFORMANTA  

SWOT    Pentru a realiza o bună diagnoză a organizației școlare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât și mediul extern, pe următoarele paliere: Oferta curriculară,     Resursele umane, Resursele materiale și financiare, Relațiile cu comunitatea

 Resurse materiale și financiare

            PUNCTE TARI   - starea fizică a spațiilor școlare și încadrarea în normele de igienă corespunzătoare   - existența cabinetelor, laboratoarelor funcționale pentru anumite discipline: informatică,            fizică și chimie, biologie, limba română, educație tehnologică, calculatoare  - școala dispune de fonduri bănești extrabugetare - școala   este conectată la rețeaua Internet

            PUNCTE SLABE  - materialul didactic este insuficient atât pentru grădiniță cât și pentru școală  - fondurile bănești nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice și elevilor,                         pentru     achiziționarea unor echipamente și materiale didactice, pentru întreținerea spațiilor școlare

            OPORTUNITĂȚI  - descentralizare și autonomie instituțională  - parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinți), ONG, firme  - existența unor spații (ex. Cabinetele l de informatică                  școală și grădiniță, terenul de sport) ce pot fi închiriate în scopul obținerii unor fonduri bănești  - posibilitatea antrenării elevilor și părinților în activități productive și de întreținere a școlii

            AMENINȚĂRI  - degradarea spațiilor școlare datorită fondurilor bănești limitate, alocate pentru întreținerea școlii și grădiniței  - ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la                      uzura morală a echipamentelor existente

ȚINTA:  Creșterea fondurilor extrabugetare cu 10% pentru achiziționarea unor echipamente și materiale didactice moderne.

d) Relațiile cu comunitatea

            PUNCTE TARI   -  Comisia diriginților organizează periodic întâlniri cu reprezentanți ai Comunității locale(Poliție, Pompieri, ISU, DSP, Biserica, ANI).

- derularea unor programe educaționale  - întâlniri periodice  cu Consiliul consultativ al părinților  - Colaborare cu agenți economici și ONG-uri și instituții cultural

            PUNCTE SLABE  - slabe legături de parteneriat cu Consiliul local  - superficiala implicare a comunității locale în gospodărirea și igienizarea spațiilor limitrofe școlii

            OPORTUNITĂȚI  - disponibilitatea și responsabilitatea unor instituții de a veni în sprijinul școlii (Primărie, ONG, Biserică, Poliție, instituții culturale)  - desfășurarea unor activități                          comune: părinți-profesori-elevi- reprezentanți ai comunității locale  - interesul liceelor de a-și prezenta oferta educațională  - interesul firmelor de a-și recruta și forma în perspectivă                    personal        specializat.

            AMENINȚĂRI  - nivelul de educație și timpul limitat al părinților poate conduce la slaba implicare a părinților în viața școlară , grădiniță   - instabilitate la nivel social și economic a                      instituțiilor potențial partenere

ȚINTA:   Alocarea unor fonduri pentru amenajarea spațiului școlar pentru clasele pregătitoare ( 3 clase cu mobilier și material didactic adecvat) până la 1 sept 2016

ANALIZA FACTORILOR DE MEDIU EXTERNI  -      analiza PEST

Mediul extern al școlii include: factori politici, economici, sociali,

tehnologici, ecologici, școala fiind un sistem deschis ce presupune o puternică

interacțiune cu mediul situat în afara ei.

Analiza din punct de vedere tehnologic    Pentru mediul intern se pot contura următoarele observații:   Informatizarea școlii este bună: există doua cabinete de informatică dotate cu calculatoare, dar mișcarea rapidă din industria electronică nu ne permite racoradrea permanentă la noutățile apărute în domeniu.   Internetul cu posibilitățile sale de informare multiple      este utilizat în școală pentru informare și documentare.  Predarea interactivă cu ajutorul mijloacelor moderne : retroproiector, videoproiector, tabla SMART

- pentru mediul extern aducem în prim plan următoarele aspecte:   Televiziunea prin cablu care oferă emisiuni cu caracter educativ (Animal Planet, Discovery, National Geographic etc)     este accesibilă pentru copii ; posturile naționale și televiziunea privată au ofertă educațională săracă, sunt axate pe difuzarea de filme cu multe scene de violență sau emisiuni în care senzaționalul este dat de fapte de violență, infracțiuni, prostituție, consum de droguri, dispariții, accidente, într-o expresie cinică, mult vehiculată, prezint㠓viața așa cum este ea”.

CONCLUZII

                             În urma analizei pe care am realizat-o la PDI-ul Școlii Gimnaziale nr. 129 am constatat că este bine structurat , respectă în mare parte standardele unui PDI  fiind        parcurse  etapele importante.   Școala Gimnazială nr.129 se axează pe activități de perfecționare  didactică care:      Îmbunătățesc  înțelegerea profundă a profesorilor cu privire la          materia pe care o predau,     Sprijină procesul instruirii prin analiza interacțiunilor de la clasă a profesorului cu elevii săi,    Ajută profesorii să știe cum să ofere feedback eficient,                   Au  grijă de trăsăturile afective ale elevilor,    Dezvoltă abilitatea profesorilor de a influența învățarea de suprafață și de profunzime.

            Într-o lume a noului și a schimbărilor, școala trebuie să promoveze incluziunea, valorile și practicile societății  democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generație spre împlinirea în viața privată și publică.

Performanțele obținute în ultimii ani de Școala Gimnazială nr.129  ne îndreptățesc în asumarea unor obiective manageriale care să pună în valoare intenția de dezvoltare instituțională  a  colectivului didactic și să orienteze  interesul de formare și instruire a elevilor

                       VIZIUNEA ȘI MISIUNEA – arată intențiile școlii de a răspunde nevoii de educație a elevilor dar în același timp responsabilitatea pe care și-o asumă corpul profesoral     pentru o educație de calitate.            ANALIZA SOWT - exprimă explicit analiza internă  a Școlii Gimnaziale nr.129 pe cele 4 niveluri: aria curriculară, resurse umane,resurse materiale și     financiare și relația cu comunitatea.Pentru toate 4 sectoare au fost scoase în evidență Punctele Tari, Punctele Slabe,Oportunitățile și Amenințările fiind astfel posibilitatea unui                control mai atent al punctelor Slabe si Amenințărilor pentru monitorizare și depășire.

                             ȚINTELE  strategice prezentate sunt bine detaliate și bine alese venind în întâmpinarea nevoilor școlii pe toate palierele.       Creșterea numărului de burse de merit și        performanță cu cel puțin 15% din totalul existent –resurse umane.      Creșterea fondurilor extrabugetare cu 10% pentru achiziționarea unor echipamente și materiale didactice- resurse materiale și financiare.       Alocarea unor fonduri pentru amenajarea spațiului școlar pentru clasele pregătitoare ( 3 clase cu mobilier și material didactic adecvat) până la 1 sept 2016. –relațiile cu comunitatea locală.

Deoarece lipseau din PDI-ul inițial al școlii: Argumentul, Istoricul și Analiza PESTE  le-am aliniat la identitatea Școlii  pentru a se realiza un tot unitar.

Școala Gimnazială nr,129 este o școală mare cu trei cicluri de învățământ: preșcolar( 120 copii), primar 480 elevi),( gimnațial(353elevi) și necesită multă atenție , îngrijire și monitorizare permanentă.

Are o rată de promovabilitate de 92% ia rponderea elevilor cu rezultate bune și foarte bune este de 90%

În prezent  clădirea dispune de  : 18 săli de clasă, 4 laboratoare cu anexe (informatică, fizică, chimie, biologie), arhivă, cancelarie, secretariat, cabinet director, cabinet medical și stomatologic,         sală de sport cu vestiare, bibliotecă școlară cu sală de depozitare și, sală pentru servirea mesei de către elevii din alternativa After School.

.    Baza materială :   clădirea este formată din parter plus doua etaje (la parter este biblioteca), suprafața spațiului școlar este de 1073 m2

Ø   18 săli de clasă, 4 laboratoare : fizică, chimie, biologie și informatică dotat cu calculatoare , imprimante, server, modem, internet.

Ø   1 cabinet director , dotat cu doua calculatoare, internet, imprimante.  Secretariat, arhivă, dotate cu calculator, internet, stație telefonică, Cancelarie profesori, dotată cu calculator, imprimanta,                televizor și rețea de cablu pentru TV.     1 sală de distribuire lapte și corn dotată cu rafturi și frigider.   1 bibliotecă cu un număr de 24000 volume cărți, dotată cu calculator, internet.                                        1 sală de sport dotată cu vestiare (pt.fete si pt. băieți), grupuri sanitare, magazie de materiale,     1 teren sport (384 m2)

Personal didactic :   - 24 învățători,  -  4 prof. lb. romană, -  4 prof. lb. engleză , -  2 prof. lb. franceză, -  4 prof. matematică , -  1 prof. fizică , -  1 prof. chimie, -  2 prof. biologie 

-  1 prof. geografie, -  1 prof. istorie/cultură civ, -  3 prof. religie, -  1 prof.  ed.plastică, - 1  prof. ed.muzicală, - 5 prof. ed. fizică, - 1 prof. ed.tehnologic,  Total cadre didactice : 55

    Personal didactic auxiliar : -    1 secretar șef , -    1 bibliotecar calificat , -    2 administrator de patrimoniu , -    1 analist programator, -     1 administrator financiar

Observînd  viziunea și misiunea școlii care au devize clare de implicare în toată sfera educaținală ,îndrăznesc să fac cîteva propuneri legate de țintele strategice case s-ar putea                        adăuga unele pe care le consider importante și necesare pentru buna desfășurare a procesului educativ  în Școala Gimnazială nr.129.      1.  Asigurarea unui management flexibil la nivelul școlii în perspective realizării egalității șanselor în educați,    2. , reducerea absenteismului ,   3.    abandonului școlar,   4.   părăsirii timpurii a școlii,    5.  îmbunătățirea rezultatelor la Examenele Naționale,    6. dezvoltarea parteneriatelor educaționale : școală-părinți, administrația public locală, agenți economici, sindicate, ONG-uri